Faglige tilgange

Den faglige pædagogiske tilgang på Ellebækhus bygger på mentalisering og Low arousal.

Mentalisering

Mentalisering handler om at være opmærksom på de mentale tilstande, intentioner, hensigter og mål som ligger bagved en given adfærd. Når børnene mødes mentaliserende af personalet, så lærer de egne følelser, tanker og antagelser at kende, det giver dem en fornemmelse af at have kontrol over egne handlinger, hvilket giver selvbevidsthed og fornemmelse af identitet.
Børnene lærer også at se andres perspektiv, at være opmærksom på hvad der ligger til grund for andre menneskers adfærd eller handling.
Mentalisering er “nøglen” til selv- og følelsesregulering.

Børn med funktionsnedsættelse

Børn med funktionsnedsættelser er ofte mere sårbare end andre børn. Det ses at børn med funktionsnedsættelse har lavere frustrationstærskel, manglende impulskontrol, svært ved at forstå omverdenen og svært ved at forstå sig selv. Low Arousal forebygger at ovenstående fører til problemskabende adfærd.

Low Arousal

Low Arousal er en pædagogisk tilgang, som har fokus på at forebygge, håndtere og evaluere konflikter og problemskabende adfærd. Low arousal bygger bl.a. på følgende principper: Kontrolprincippet: Man er nød til at have kontrol over sig selv, hvis man skal kunne samarbejde. Man kan ikke have autonomi og selvbestemmelse uden at have kontrol over sig selv. Det handler derfor i høj grad om at skabe gode forudsætninger for, at det enkelte barn kan bevare selvkontrollen og genvinde den hurtigt, hvis han eller hun skulle miste den. Princippet om affektsmitte: Følelser smitter. Når du er glad, spreder du glæde. Når du er sur, er der risiko for, at dine omgivelser også bliver det. 

Low Arousal bygger på idéen om, at vi skal skabe en rolig hverdag for børnene, som ikke er så gode til at regulere deres følelser på egen hånd. Det gør vi bedst ved at være gode til at regulere vores egne følelser. Ansvarsprincippet: Den, som tager ansvar, kan påvirke. Det betyder, at det mest effektive personalet kan gøre, når vi står med et problem, er at finde ud af, hvad vi selv kan gøre for at løse problemet. Tillidsprincippet: Tillidsprincippet handler om at opbygge pædagogisk kapital, det vil sige børnenes tillid til at personalet kan hjælpe / løse de udfordringer de står i.

Dokumentation

 Ellebækhus benytter Sofus Dagbogssystem til daglig dokumentation, statusbeskrivelser, medicinhåndtering mv. 

Herudover tilknyttes barnets pårørende systemet, hvor de kan tilgå ”barnets væg”. På barnets væg lægges billeder og små historier fra barnets ophold på Ellebækhus, så de pårørende får indblik i dagligdagen og aktiviteterne mens barnet er i aflastning.

På baggrund af kommunens handleplan udarbejdes en udviklingsplan for det enkelte barn, hvor mål fra handleplanen brydes ned i delmål.
Udviklingsplanen udarbejdes så vidt det er muligt i samarbejde med barn og forældre.

Som led i udviklingsplanen anvendes STORM-analyse, triggeranalyse og der udarbejdes der “lyskryds” i samarbejde med barnet. (Se mere under metodeafsnittet).

Metoder

Med baggrund i mentaliseringsteorien anvendes følgende metoder:

STORM analyse

Fokus på sikkerhed, tidligere store eller små traumer, opbyg evner, ressourcer og mentalisering. Indsatsmål ud for hvert felt. Dette skaber en fælles retning for personalet.

Triggeranalyse

Modellen hjælper personalet til at arbejde i samme retning med barnet i forhold til at strukturere en hverdag, som bringer barnet i sikkerhed- herunder i udvikling. For at lykkes med dette, må personalet have en fælles viden om hvilke indre og ydre triggere der skal tages højde for. Er der eksempelvis brug for indarbejdede strategier ved skift og overgange (såfremt dette kan være en trigger for et barn). Er der eksempelvis brug for høreværn eller ørepropper (såfremt barnet er følsomt over for lyde)
Osv.

Lysregulering til følelsesregulering

Modellen bruges i samarbejde med barnet (hvis det er muligt) til at udarbejde strategier til følelsesregulering.

På den venstre side beskrives barnets triggere, inddelt i farver grøn, gul og rød. På højre side beskrives de strategier, der hjælper barnet, når følelsesintensiteten stiger.